CAWI jako technika badań ilościowych

Mówiąc o badaniach ilościowych ma się na myśli ujęcie rzeczywistości w aspekcie liczb, co pozwala na odcięcie się od pytań koncentrujących się na: dlaczego. A co za tym idzie na przykład technika CAWI pozwala na zrozumienie rzeczywistości w pewien sposób uproszczonej. Dlatego też metody ilościowe nigdy nie powinny być stosowane w oderwaniu od metod jakościowych. Ujęcie rzeczywistości przy uwzględnieniu zarazem pytań ile i dlaczego pozwala na wieloaspektowe zrozumienie rzeczywistości z uwzględnieniem wszelkich niejasności.

Trzy główne zalety

Wykorzystanie techniki CAWI (Computer-Assisted Web Interviewing) pozwala na zastosowanie formy ankiety internetowej, która kontrolowana jest przez system komputerowy, gdzie kontakt opiera się relacji serwer – ankietowany. Metodę tę wybiera się, gdyż:

  • posiada szybki czas realizacji badania;
  • wymaga poniesienia stosunkowo niskich kosztów;
  • umożliwia zebranie rzetelnych danych.

Wymienione powyżej zalety stanowią największy atut omawianej metody.

Metoda, której celem jest skuteczność

Jako zalety wspierające omawianą metodę można uznać:

  • wzmocnienie anonimowości badanego;
  • wyeliminowanie stresu związanego z odpowiadaniem przed ankieterem;
  • możliwość edycji ankiety w trakcie badania;
  • zachowanie logicznej kolejności pytań.

Uwzględniając te walory można jednocześnie stwierdzić, że metoda ta nadaje się do wszelkich rodzajów badań, w których potrzebne jest otrzymanie danych w miarę krótkim czasie.

Technika CAWI łączy wielu ludzi w jednym miejscu

Jako że ankieta wypełniana jest za pomocą Internetu istnieje możliwość szybkiego zgromadzenia dużej ilości osób, co możliwe jest dzięki zastosowaniu paneli konsumenckich, na których gromadzą się użytkownicy, którzy najczęściej objęci są programem motywacyjnym. Zastosowanie oprogramowania komputerowego umożliwia:

  • wprowadzanie pytań filtrujących;
  • właściwą kolejność pytań;
  • kontrolę logiki wskazań.

Przybliżoną metodę w niniejszym artykule wybiera się szczególnie wtedy, gdy badaniu ma zostać poddana określona zbiorowość czy konkretna grupa, która jest rozproszona.

Ilościowo nie znaczy wyczerpująco

Traktując technikę CAWI jako badanie ilościowe można zauważyć, że pozwala ona na uzyskanie danych, które potraktować można jako punkt wyjściowy ku pogłębieniu problemu i stawianiu zapytania, które ma doprowadzić do uchwycenia istoty rzeczy. Pozyskane dane podczas przeprowadzania omawianego badania mogą być niewystarczające, jeśli będzie chciało się uchwycić rzecz wieloaspektowo.